từđiển Tiếng Ðức Tiếng Phi-lip-pinTiếng Ðức - Tiếng Phi-lip-pin  
Press SUBMIT to translate!