từđiển Tiếng Ðức Tiếng Ðan MạchTiếng Ðức - Tiếng Ðan Mạch  
Press SUBMIT to translate!